Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:  0.00

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta Alayköşkü Cad. No:5 Cağaloğlu / İstanbul adresinde ikamet eden Timaş Basım Tic. Ve San. A.Ş. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta f Abana Adana adresinde ikamet eden Ahmet Karaca (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.
1.1 SATICI
Ünvanı :Timaş Basım Tic. Ve San. A.Ş.
Adresi :Alayköşkü Cad. No:5 Cağaloğlu / İstanbul
Telefon :0 212 511 24 24
Faks :0 212 511 40 00
Email :copyright@timaspublishing.com

1.2 ALICI
Üyelik bilgileri ile giriş yapan kullanıcı.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.timaspublishing.com/store adresinde bulunan internet mağazasından elektronik ortamda siparişini yaptığı ve www.timaspublishing.com/store adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.
MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI
Ürün(ler)in Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli www.timaspublishing.com/store adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.
Ürün Adı Ürün Cinsi Adet KDV Dahil Satış Bedeli Ödeme Şekli Taksit
Teslimat Adresi : kullanıcı hesabına tanımlanır
Fatura Adresi : kullanıcı hesabında ki bilgilerdir

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.timaspublishing.com/store internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün www.timaspublishing.com/store adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya aşağıda gösterdiği teslimat adresindeki kişi(ler)(kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafında karşılanacaktır. E-kitap satışlarında ürün ALICI tarafından bildirilen mail adresiyle ilişkilendirilmiş kullanıcı hesabına teslim edilecektir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’ ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10. ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 5 CAYMA HAKKI
ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması yeterli olup, 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış/kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya iade gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
MADDE 6 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlere, tek kullanımlık ürünlere, yazılım ve programlara, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlere, e-kitaplara, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
MADDE 7 UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Translate »